© 2017 Copyright Local Box

Szczep 7 BDH Zielona Siódemka

 

im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Bydgoszczy
 

 

 

 

     Siedzibą szczepu jest harcówka w dawnym ZS nr 13 ,,Copernicanum'' a obecnie w budynku UKW, przy ul. M. Kopernika 1 w Bydgoszcz.

     Szczep ,,Zielona Siódemka'' działa nieprzerwanie od 15 czerwca 1921 roku. Jest to szczep środowiskowy, który swą działalnością obejmuje wszystkie piony wiekowe; począwszy od zuchów, poprzez harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników, po instruktorów, starszyznę i seniorów. Są to dzieci i młodzież zarówno z obszarów miejskich (gromada zuchowa, drużyna harcerska, drużyna wielopoziomowa i drużyna wędrownicza w Bydgoszczy), jak i wiejskich, do których w całości kwalifikuje się Gromada Zuchowa ,,Dębowe Ludki'', "Włóczykije"i drużyna harcerska ,,Białe Czaple'' prowadzące swą działalność w Białych Błotach oraz powołana we wrześniu 2009 roku w Łochowie 7 BDH ,,Szare Wilki''. Od 2011 roku w Maksymilianowie działają 7 Bydgoska Gromada Zuchowa "Mali Podróżnicy" oraz 7 Bydgoska Drużyna Harcerska "Łaziki". We wrześniu 2014 roku rozpoczęła swoją przygodę 7 Bydgoska Drużyna Starszoharcerska i Wędrownicza „Forward” skupiając młodzież ze wszystkich środowisk naszego powiatu.

 

Nasza histora:

Siódma Bydgoska Drużyna Harcerzy utworzona została 15 czerwca 1921 roku. Założycielami byli F. Kondke i H. Wawrzyniak. Powstała jako drużyna pozaszkolna. Skupiała młodzież ze środowisk rzemieślniczych oraz dzieci pracowników PKP. Jesienią 1922 roku „Siódemka” (tak zaczęto ją początkowo nazywać – w 1927 r. dodano przymiotnik „Zielona”) obrała sobie za patrona – hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Pozostał nim do dzisiaj.

Kolejnymi drużynowymi byli:
Lata
1922 - 1930 – Kazimierz Papiński
1930 - 1937 – Eugeniusz Szulc
1937 - ... – Hubert Bonin (był on także drużynowym konspiracyjnie działającej drużyny w latach (1939 – 1944).
W roku 1923 druh Kazimierz Papiński układa słowa i komponuje melodię do hymnu drużyny – „Górą Siódemka”. Jesienią tegoż roku drużyna przyjmuje nowe barwy – jasnozielone (zapożyczone od duńskiej drużyny skautek).
Działalność „Siódemki” od dnia założenia dokumentowana jest w kronikach. W latach 1921 – 1943 (ostatni wpis) powstały trzy tomy kronik.
Do dnia dzisiejszego napisano ich kilkanaście. Cztery pierwsze tomy wpisane zostały do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 7 czerwca 1931 roku drużyna otrzymuje pierwszy sztandar (zaginął w czasie wojennej zawieruchy). Cały okres międzywojenny praca harcerska prowadzona była na najwyższym poziomie. Reprezentacje drużyny brały udział w wielu zlotach i spotkaniach skautów, za granicami kraju oraz ważnych wydarzeniach harcerskich w Polsce. Przy drużynie działał Klub Harcerski (biblioteka, spotkania, zajęcia, wieczorki). W ramach Harcerskiego Klubu Sportowego działały sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, strzelecka i inne. Na wielu imprezach i zlotach „Siódemka” występowała jako drużyna sztabowa. Doskonale działała drużyna żeglarska. Posiadała własny sprzęt, organizowała obozy stałe i wędrowne, spływy, rejsy po Zatoce Gdańskiej.
Zainicjowane zostały imprezy, które kontynuowane są do dzisiaj: „Jajko Wielkanocne” – od kwietnia 1931 roku, „Żywa Choinka” i „Spotkanie gwiazdkowe” od – 24 grudnia 1931 roku, odwiedziny grobów byłych siódemkarzy w Święto Zmarłych – od listopada 1932 roku. Od grudnia 1930 roku „Zielona Siódemka” posiada swoją odznakę. Przyznawana jest ona wyróżniającym się harcerzom, instruktorom i byłym siódemkarzom. W lutym 1931 roku utworzone zostało Koło Byłych Siódemkarzy (KBS). W 1938 roku Siódma Bydgoska Drużna Harcerska przekształca się w Szczep 7 BDH.
W okresie okupacji hitlerowskiej, drużyny prowadzą działalność konspiracyjną. Organizowane są tradycyjne spotkania, nowi siódemkarze składają przyrzeczenia harcerskie, a wyróżniający – mianowani są na wyższe stopnie. Instruktorzy „Siódemki”, między innymi Bernard Mroziński i Hubert Bonin byli dowódcami różnych szczebli „Szarych Szeregów” w Bydgoszczy i na Pomorzu, a kilkudziesięciu harcerzy służyło w tej konspiracyjnej bojowej organizacji harcerskiej. Szczep ponosi w tym okresie dotkliwe straty. Dziewiętnastu (instruktorów, harcerzy i byłych siódemkarzy) ginie w działaniach bojowych lub w więzieniach i obozach hitlerowskich.
Już 18 maja 1945 roku – drużyna wznawia oficjalną działalność. Pierwszym powojennym drużynowym zostaje Aleksander Woliński. W styczniu 1946 roku, drużyna przekształca się w Szczep. Komendantem zostaje Eugeniusz Szulc. Działają wtedy dwie drużyny: lądowa i żeglarska oraz Krąg Starszoharcerski i KBS. Na jubileusz 25-lecia powstania, 22 czerwca 1946 roku, „Siódemka” otrzymuje drugi sztandar. Na skutek zmian organizacyjnych w ZHP, w grudniu 1947 szczep zostaje rozwiązany. Jego pracę kontynuuje drużyna. Drużynowym zostaje Hilary Glesmer.
W dniu 15 grudnia 1949, z uwagi na zmiany polityczne w kraju i reorganizację pracy harcerskiej (ta forma pracy z dziećmi włączona została jako Organizacja Harcerska w struktury ZMP), drużyna zostaje „rozwiązana”. Sztandar zostaje zarekwirowany, już go nie odzyskaliśmy. Siódemkarz – druh Aleksander Zieliński ukrywa (do 1957 r.) cztery tomy kronik. Mimo urzędowego „rozwiązania” drużyny, członkowie nie zrywają kontaktów. Dalej spotykają
się na tradycyjnych zbiórkach i siódemkowych imprezach. Pracę harcerską kontynuują w formie spotkań towarzyskich. Czekają w gotowości.
29 listopada 1956 roku – siódemkarze ujawniają swoją działalność i w krótkim czasie oficjalnie rejestrują szczep. Pozostają wierni rodzinie kolejowej. Praca harcerska wznowiona została 3 grudnia 1956 roku, w oparciu o młodzież uczącą się w Technikum Kolejowym i Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ZNTK. Szczepowym wybrano Eugeniusza Szulca. Drużynowymi zostali: Hilary Glesmer, Paweł Kocikowski, B.Kozłowski i Roman Pokorowski.
W 1958 komendantem Szczepu zostaje Hilary Glesmer. 1 maja 1958 roku szczep otrzymuje aktualnie posiadany sztandar, rozrasta się. Na przykład
w 1960 roku działają cztery drużyny: motorowa, żeglarska, łączności i internacka. Później powstają kolejne drużyny specjalistyczne: harcerek (żeglarska), Młodzieżowej Służby Ruchu, turystyczna, artystyczna (harcerek) i inne. Szczepem kierują kolejno:

Lata
1958 – 1967 – Hilary Glesmer
1967 – 1971 – Bogdan Szopa
1971 – 1982 – Henryk Betański
1982 – 2005 – Krystyna Wojcieszonek
2005 – nadal – Dorota Sucharska.
Przez cały okres (z krótkimi zawahaniami) praca harcerska w drużynach szczepu prowadzona była na najwyższym poziomie. „Zielona Siódemka” bierze udział w wielu sztandarowych akcjach ZHP np.: I Zlot Grunwaldzki (1960 r.) i cyklicznie w późniejszych, Operacja 1001 Frombork (1972-1974), Bieszczady – 40 (1974-1984). Niezależnie od udziału w akcjach krajowych, realizuje własny bogaty program pracy całorocznej i letniej (obozowej).
Za wzorową pracę harcerską otrzymuje najwyższe odznaczenia Związku Harcerstwa Polskiego (złoty, srebrny i brązowy krzyż „Za zasługi dla ZHP”), wojewódzkie, branżowe (m.i. „Zasłużony Bieszczadom”), miejskie i inne. Z chwilą podjęcia decyzji o „wygaszaniu” Zespołu Szkół Kolejowych, rozpoczął się proces stopniowego przekształcania Szczepu ze szkolnego, w środowiskowy. 

Gdzie nas znajdziecie:

Drużyny Harcerskie:

7 Bydgoska Drużyna Harcerska "Młode Wilki" im. Jana Kasprowicza hm. Dorota Sucharska-Jendrzejewska
Miejsce zbiórek: UKW ul. Kopernika 1 Bydgoszcz
tel.723-968-327

7 Bydgoska Drużyna Harcerska "Łaziki"

pwd. Katarzyna Deptuła

Miejsce zbiórek: Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 7 Maksymilianowo
tel.608-426-870

7 Bydgoska Drużyna Harcerska "Szare Wilki"

Karolina Tomczak

Miejsce zbiórek:
tel.

Gromady Zuchowe:

 

7 Bydgoska Drużyna Harcerska "Białe Czaple"

Aleksandra Lubońska

Miejsce zbiórek: SP budynek B ul. Czerska 10 Białe Błota

tel. 666-024-153

7 Bydgoska Gromada Zuchowa "Mali Podróżnicy"

phm. Beata Kobus
Miejsce zbiórek: Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 7 Maksymilianowo

tel.696-032-749

7 Bydgoska Gromada Zuchowa "Dębowe Ludki"

Dagmara Kozłowska

Miejsca zbiórek: SP im. Juliusza Verne'a ul. Centralna 27 Białe Błota

tel.600-448-601

7 Bydgoska Gromada Zuchowa "Włóczykije"
Aleksandra Lubońska
Miejsca zbiórek: SP budynek B ul. Czerska 10 Białe Błota
tel. 666-024-153

Drużyna starszocharcerska:

7 Bydgoska Drużyna StarszoHarcerska i Wędrownicza "Forward" Krzysztof Kobus

Miejsce zbiórek: UKW ul. Kopernika 1 Bydgoszcz

tel.692-452-419

Kontakty do drużynowych: